YAYINLAR

N. İlker ÇOLAK YAYINLAR :

KİTAPLAR  :

 1.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve ABD Örneği, Ankara, Seçkin Yayıncılık–2003

 2.AB Uyum Sürecinde İdari Reformlar İngiltere ve Türkiye, Ankara, Seçkin Yayıncılık–2005

 3.Kitle İletişim Hukuku,1.Baskı, Ankara, Seçkin Yayıncılık–2007   Güncellenmiş     2. Baskı, XII Levha Yayınları, İstanbul 2010-Güncellenmiş ve Gözden Geçirilmiş 3. Bası, XII Levha Yayınları, İstanbul 2013 

 4. (Ders Kitabı), I. Bası XII Levha Yayınları, İstanbul 2010- Güncellenmiş, Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş II. Bası, XII Levha Yayınları İstanbul 2014

5.Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Hukuku(Ders Kitabı), XII Levha Yayınları Mart 2011- Güncellenmiş, Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş II. Bası, XII Levha Yayınları İstanbul 2015

 6. Hukuk Eğitimi Yöntemi Olarak, İdare Hukukunda Sanal Mahkemeler, XII Levha Yayınları, Nisan 2011

7. İmar Planları, İmar Uygulamaları ve İptal Davaları,(Gürsel ÖNGÖREN’le ortak yayın) Öngören Hukuk Yayınları

8.Anayasa Mahkemesi Kararlarında İmar Hukukunun Temel İlkeleri, XII Levha Yayınları, Aralık 2011

9.Boğaziçi’nde Koruma, Planlama ve İmar Uygulamaları, İstanbul 

10.Kentsel Dönüşüm Hukuku, Gürsel ÖNGÖREN’le Ortak Yayın, Öngören Hukuk Yayınları, İstanbul 2013

11.Büyükşehirlerde Belediyelerin Görev ve Sorumlulukları Bağlamında İstanbul Analizi I, XII Levha Yayınları, İstanbul 2014

12.Çocuk İstismar ve Suçlarına Karşı Koruma ve Korunma Klavuzu, redaksiyon aşamasında

KİTAP BÖLÜM YAZARLIĞI:

ARKEOLOJİK ALAN YÖNETİMİ (Anadolu Ünv. Açıköğretim Fak. Ders Kitabı)

Editör: Doç. Dr. Feriştah Alanyalı (Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü)

BÖLÜM 3      ALAN YÖNETİMİ VE YÖNETİM PLANLAMASI MEVZUATI VE KURUMSAL YAPISI

  • Yetki, Sorumluluk,
  • Etkilenenler,
  • Sorunların tanımı ve çözüm önerileri

-Prof. Dr. Nusret İlker ÇOLAK

MAKALELER:

1.Bilgi Edinme Hakkı, Önemi ve Bilgi Verme Yükümlülüğü”  Atatürk Ü. Erzincan Hukuk Fakültesi, Hakemli-E-Akademi Dergisi, Mayıs 2005

2.Bilgi Edinme Hakkının Sınırları ve Sınırlama Ölçütleri” Atatürk Ü. Erzincan Hukuk Fakültesi, Hakemli- E-Akademi Dergisi, Mayıs 2005

3.Mali Piyasaların Denetimi, Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Yolları”, İstanbul Ü. Hukuk Fakültesi, Prof. Dr. Özer Seliçi Armağanı–2006

4.Kamu Görevlilerinin Naklen Atanma Kriterleri” Atatürk Ü. Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: IX, Sayı: 1–2, Haziran 2005

5.Organize Sanayi Bölgelerinin Hukuki Niteliği ve Kamulaştırma Yetkisi” Atatürk Ü. Erzincan Hukuk Fakültesi, E-Akademi Dergisi Haziran 2005 ve Kazancı Hukuk Dergisi, Ocak-Şubat 2006 Sayısı

6.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna Karşı Açılacak Davalarda Yetki” Kocaeli Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi-Hakemli–Sayı 5, Temmuz 2005

7.5020 Sayılı Kanunla 4389 Sayılı Bankalar Kanununda Yapılan Değişiklikler” Legal Hukuk Dergisi, Yıl:2, S:17, Mayıs 2004.

8.“Bankacılık Sektöründe Devlet Denetimi ve Serbest Bankacılık” İstanbul Ü. Hukuk Fakültesi, Prof. Dr. Ünal Tekinalp’e Armağan, 2003.

9.Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesinde İdarenin Görev ve Yetkileri” KOÜ Hukuk Fakültesi Dergisi, Hakemli, Sayı 6, Ocak 2006

10-Futbol Federasyonunun Özerkliği ve İdari Denetim”. Hukuk Perspektifleri Dergisi, Sayı: 09, Aralık 2006

11. Organize Sanayi Bölgelerinde Tüzel Kişilik ve Kanun Değişiklik Tasarı Taslağının Değerlendirilmesi”. Prof. Dr. Ergün A. Çetingil ve Prof. Dr. Rayegan Kender 50.Birlikte Çalışma Yılı Armağanı, Ocak 2007

12.Kültür ve Tabiat Varlıklarının Devlet Malı Niteliği ve Sonuçları” Hakemli- E-Akademi Dergisi, Şubat 2009 Sayısı

13. Türkiye’de Hukuk Eğitiminin Sorunları ve Yeniden Düzenlenmesi”  İKÜ Hukuk Fakültesi Dergisi(Hakemli), Yıl: 8,Cilt: 8, Sayı: 1, Ocak 2009

14. Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasında İdari Yapılanmaya İlişkin Sorunlar ve Çözüm
Önerileri
” İKÜ Hukuk Fakültesi Dergisi(Hakemli), Yıl: 8, Cilt: 8, Sayı: 2,Temmuz 2009

15. İdari Uyuşmazlıklarda Alternatif Çözüm Yolu Olarak İdari Uzlaştırma Kurulları”Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, Sayı: 65-66, Ocak-Şubat 2010

16. Çevre Düzeni Planlarının Niteliği ve Hâkim Olan İlkeler” Hakemli E-Akademi Dergisi, Eylül 2010 Sayısı

17. İdari Yargıda İdare Lehine Vekâlet Ücreti ve Hak Arama Özgürlüğüne Etkisi”(Dursun Özdemir’le ortak çalışma) Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, Sayı: 75-76,Kasım-Aralık 2010

18. Sit Alanlarında Uygulama Önceliği ve Karma Sitler”  İKÜ Hukuk Fakültesi Dergisi (Hakemli) Yıl: 10,
Cilt: 10, Sayı: 1, Ocak 2011

19. 12 Eylül 2010 Anayasa Değişikliklerinin Devletin Çocuğu Koruma Görevine Etkileri ve Alınacak Tedbirler” e-akademi elektronik Hukuk Dergisi (hakemli) Sayı:108,Mart 2011

20. Kültür ve Tabiat Varlığı Olarak Tescil Kararı, Hukuki Niteliği ve Sonuçları” Kazancı Hukuk Dergisi(Hakemli) Sayı: 81-82, Mayıs-Haziran 2011

21.Sit Alanı İlanı Kararı, Hukuki Niteliği ve Sonuçları” Kazancı Hukuk Dergisi(Hakemli) Sayı: 77-78, Ocak-Şubat 2011

22. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması ve Memuriyete Etkisi” (Dursun Özdemir’le
ortak makale), Hakemli, Adalet Akademisi Dergisi, Cilt: 2, Yıl:2 Sayı: 5,  Nisan 2011

23. Main Characteristics Of Urban Planning And Its Effects On Fundamental Rights And Freedoms –With Special Reference To Turkish Law”, (Kemal Şahin’le ortak çalışma), Law And Justice Review, Uluslar arası Hakemli Dergi,Volume:1, İssue: 2, April 2011

24.Kültür ve Tabiat Varlıklarının Milletlerarası Korunması Bağlamında Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesi ve Dünya Miras Komitesi”,  Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Prof. Dr. İlhan ONAT Armağanı, Nisan 2011

25. “Kentsel Dönüşüm ve Uygulanma Şekilleri”, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Ocak 2013, Sayı:7

26. “Büyükşehir Belediyelerinin İmar Denetim Yetkileri”, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Fasikül Aylık Hukuk Dergisi, Yıl:5, Sayı:39, Şubat 2013

27. “Organize Sanayi Bölgelerinin Hukuki Durumu”, Standart Dergisi, Eylül, 2013

29. “İdarenin Afet Riskini Önleme Görevi”, Başkent Bakış, Ankara Adliyesi Dergisi, sayı: 3 Eylül 2014

30. “Kentsel Dönüşümün Yasal Boyutu”, Marmara Belediyeler, Marmara Bölgesi Yerel Yönetimler Haber Dergisi, Yıl:1, Sayı:4 Ekim 2014

TEBLİĞLER:

1.Genel Kolluk ve Özel Güvenlik İlişkileri” II. Ulusal Özel Güvenlik Sempozyumu, KOÜ İ. Uzunyol MYO Kocaeli 2005

2.Alan Yönetiminin Hukuki Boyutu” Ulusal Alan Yönetimi Sempozyumu, Yıldız Teknik Üniversitesi- Mart 2007, www.e-akademi.org,Şubat 2011 Sayısında hakemli makale olarak yayınlanmıştır.

3. Demokratik Hukuk Devletinin Gereği Olarak Kamu Denetçiliği Kurumu” Ulusal Kamu
Denetçiliği Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi, 11 Aralık 2010

4.“2863 Sayılı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda Yer Alan Yaptırım Hükümleri Ve Etkinlik Sorunları”, İstanbul Vakıf Camilerinden Çalınan Kültür Varlıkları Ulusal Sempozyumu, 23-28 Mayıs, İstanbul 2011

5.Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu Tasarısı Bağlamında Kamu Denetçiliği Kurumunun Oluşumu, Kamu Denetçiliği Sempozyumu, Kayseri Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Nisan 2012, Melikşah Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, 2012 Aralık sayısında yayımlanmıştır.

6.İdari Uyuşmazlıklarda Alternatif Çözüm Yolları, Danıştay İdari Yargı Sempozyumu, Mayıs 2012

7.. Protectıon Of Cultural And Natural Assets Under Turkısh Law, the International Journal of Arts & Sciences’ (IJAS) International Conference for Academic Disciplines, at Harvard University, May 27 to 31, 2012, BOSTON, USA

8. Kentsel Dönüşüm Mevzuatının Hukuki Değerlendirmesi, Kentsel Dönüşüm ve Çevre Hukuku Konferansı, Danıştay Başkanlığı, 7 Mart 2013

9.Kentsel Dönüşüme Yönelik Mevzuat Gelişimi, I. Uluslar arası Kentsel Dönüşüm Sempozyumu, HKMO, Ekim 2013, Ankara

10.Kültür ve Tabiat Varlıklarının Hukuki Korunması ve Tarihi Yarımada Uygulamaları, İstanbul Barosu, Ulusal ve Uluslar arası Hukuk Işığında Tarihi-Kültür ve Tabiat Varlıklarımızın Korunması Paneli I, 7 Aralık 2013, İstanbul, Baskı Mayıs 2014, 1. Kitap s.136-172

BLOG ARTICLES/www.ilkercolak.org/net

1-Geziye Çıkan Hukuk

2-16/9 Nedir? Ne Değildir?

3-Fikirtepe Fikri Olan Var mı?

4-Afetin Yıl Dönümünde Kentsel Dönüşümde Rant Algısı

5-Geziden Çıkarıl(a)mayan Dersler

6-Gezi Olmadı Kalamış’ı Verelim

7-Istanbul’u Tüketme Telaşı

8-Kente Karşı İşlenen Suçlar- İdarenin Günahları

9-Karalar Bitti, Satış Sırası Denizlerde, Kara Bitti Denizden Verelim!!!

10-Yeni Seçmen Profili ve Geleneksel Kampanyaların Sonu