Kitaplar

KİTAPLAR  :

 1.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve ABD Örneği, Ankara, Seçkin Yayıncılık–2003

 2.AB Uyum Sürecinde İdari Reformlar İngiltere ve Türkiye, Ankara, Seçkin Yayıncılık–2005

 3.Kitle İletişim Hukuku,1.Baskı, Ankara, Seçkin Yayıncılık–2007   Güncellenmiş     2. Baskı, XII Levha Yayınları, İstanbul 2010-Güncellenmiş ve Gözden Geçirilmiş 3. Bası, XII Levha Yayınları, İstanbul 2013 

 4.(Ders Kitabı), I. Bası XII Levha Yayınları, İstanbul 2010- Güncellenmiş, Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş II. Bası, XII Levha Yayınları İstanbul 2014

5.Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Hukuku(Ders Kitabı), XII Levha Yayınları Mart 2011- Güncellenmiş, Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş II. Bası, XII Levha Yayınları İstanbul 2015

 6. Hukuk Eğitimi Yöntemi Olarak, İdare Hukukunda Sanal Mahkemeler, XII Levha Yayınları, Nisan 2011

7. İmar Planları, İmar Uygulamaları ve İptal Davaları,(Gürsel ÖNGÖREN’le ortak yayın) Öngören Hukuk Yayınları

8.Anayasa Mahkemesi Kararlarında İmar Hukukunun Temel İlkeleri, XII Levha Yayınları, Aralık 2011

9.Boğaziçi’nde Koruma, Planlama ve İmar Uygulamaları, İstanbul 

10.Kentsel Dönüşüm Hukuku, Gürsel ÖNGÖREN’le Ortak Yayın, Öngören Hukuk Yayınları, İstanbul 2013

11.Büyükşehirlerde Belediyelerin Görev ve Sorumlulukları Bağlamında İstanbul Analizi I, XII Levha Yayınları, İstanbul 2014

12.Çocuk İstismar ve Suçlarına Karşı Koruma ve Korunma Klavuzu, redaksiyon aşamasında

KİTAP BÖLÜM YAZARLIĞI:

ARKEOLOJİK ALAN YÖNETİMİ (Anadolu Ünv. Açıköğretim Fak. Ders Kitabı)

Editör: Doç. Dr. Feriştah Alanyalı (Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü)

BÖLÜM 3      ALAN YÖNETİMİ VE YÖNETİM PLANLAMASI MEVZUATI VE KURUMSAL YAPISI

  • Yetki, Sorumluluk,
  • Etkilenenler,
  • Sorunların tanımı ve çözüm önerileri

-Prof. Dr. Nusret İlker ÇOLAK