İDARE HUKUKU ARA SINAV SORULARI

Aşağıda verilen olaylarla ilgili olarak verilen yorumların doğru ya da yanlış olduğunu belirleyiniz ve ayrılan yerlere yazınız. Yanlış içermeyen eksik doğruları doğru kabul ediniz. Soruların puan değeri eşittir. Sınav süresi 50 dakikadır.

 

1….2….3…..4…..

I-İdarenin yerine getirmesi gereken görevlerin zorunlu gerekliliği olarak tanınan yetkilerin kötüye kullanılmasını önlemek için hukuki güvenlik tedbirlerinin alınması şarttır. Buna ilişkin olarak;

1.Bu tedbirlerden idare hukuku doğmuştur. 2.Güvenlik tedbiri almanın yollarından biri de idari usul kurallarının belirlenmesidir.  3.İdarenin denetlenmesini sağlamaya yönelik özel yetkili savcılık kurulmuştur. 4.İdareye verilen yetkiler, özel hukuk kurallarına tabi olarak da kullanılabilir.

 

1….2….3…..4…..

II-K Üniversitesi yönetimi, öğrenim düzenini bozan öğrencilerin belli süreyle okuldan uzaklaştırılmasına karar vermiş ve bu kararını uygulamıştır. Bu durumda; 1.İdari rejimin gereği olarak Üniversiteye verilen yetkiler ancak yargının uygun bulması durumunda yerine getirilebilir. 2.Üniversite yönetimi sahip olduğu yetkilerin icrasını re’sen gerçekleştirebilirler. 3.Uzaklaştırma işleminin hukuka uygunluğu tartışmalı olduğundan doğrudan uygulanamaz. 4.Hukuka uygunluk bir karine olarak var kabul edilir.

 

1….2….3…..4…..

III-İ Belediyesi, toplumun su ve kanalizasyon ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak gerekli teşkilatlanmaya sahiptir. Uzman personel istihdamıyla bu hizmetlerin sürekliliğini sağlamaktadır. Bu faaliyet; 1.İdare etme işlevinin gereği olarak kesintisiz yürütülen bir faaliyettir. 2.Belediye ile hizmetten yararlananlar arasındaki ilişki özel idari hukuk ilişkisidir. 3.Bu hizmetlerin yürütülmesinde idare kamu gücünü kullanır. 4.Yürütülen faaliyetlerin amacı, belediye tarafından yürütülecek hizmetlere finansman sağlanmasıdır.

 

1….2….3…..4…..

IV-İstihbarat Teşkilatı tarafından verilen teröristlerin sızma girişiminde bulunacağına ilişkin bilgiler doğrultusunda silahlı kuvvetler tarafından yapılan müdahalede 34 kişi yaşamını yitirmiş ve bu kişilerin kaçakçılık yapan siviller olduğu ortaya çıkmıştır. Bu durumda; 1.Milli Güvenlik faaliyeti olduğundan dolayı idare sorumlu olmaz. 2.Yaşanan olayla ilgili idarenin kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın hukuki sorumluluk doğar. 3.Bu faaliyetler idari sözleşmelere konu edilebilir. 4.İdarenin tazmin sorumluluğunun dayanağı sosyal risk ilkesidir.

 

 

 

1….2….3…..4…..

V-Silahlı kuvvetler tarafından yapılan müdahalede hayatını kaybeden sivillerin ailelerine taziyeye giden kaymakam K bir grubun saldırısına uğramış ve yaralanmıştır. K’nın uğramış olduğu zarara ilişkin olarak; 1.İdarenin kusur sorumluluğu bulunmaktadır. 2.İdarenin kusursuz sorumluluğu mesleki risk olarak karşımıza çıkmıştır. 3.İdarenin kusuru ödenecek tazminatın miktarının belirlenmesinde etkili olacaktır. 4.K’ya yapılan saldırıdan idare sorumlu olmaz.

 

1….2….3…..4…..

VI-Yeni anayasa yapma çalışmaları yürüten yasama meclisinin dikkate alması gereken ilkelerle ilgili olarak; 1.Hukukun genel ilkelerine uygun bir anayasa metni hazırlanması gerekir. 2.Hak ve özgürlüklerin korunmasına ilişkin hükümlerin yer alması hukuk devleti açısından zorunludur. 3.Devletin meşruiyeti hukuka bağlılığıyla doğrudan ilişkilidir. 4.Anayasa, normlar hiyerarşisinde en üst yazılı hukuki metindir.

 

1….2….3…..4…..

VII- Hukuk Fakültesi İdare Hukuku dersi sınavına giren S A sınavdan geçerli not alarak bu desten sınıfını geçmiştir. Bu olayla ilgili olarak; 1.Birden çok öğrenciyi ilgilendiren bir genel karar söz konusudur. 2.Sınav kâğıdının değerlendirilmesi çift yanlı bir idari işlemdir. 3.Her öğrencinin sınav notunun belirlenmesi vermiş olduğu cevaplara göre belirlendiğinden birel koşul işlemdir. 4.Ders Geçme Yönetmeliğinin uygulama işlemidir.

 

1….2….3…..4…..

VIII-Sağlık Bakanlığı, Antalya İlinde yaşanması muhtemel salgın hastalıkları önlemek üzere, Nazım İmar Planı yaparsa; 1.Hiyerarşi yetkisi kapsamında bir yetki kullanmış olur. 2.Konu yönünden yetkisizlik nedeniyle işlem hukuka aykırı olur. 3.Vesayet yetkisi kapsamında Bakanlığın böyle bir yetkisi bulunmaktadır. 4.Bu yetki Çevre ve Şehircilik Bakanlığına aittir.

 

1….2….3…..4…..

IX-T Valisi Z, İlde görevli öğretmenlerin atanması yetkisini Milli Eğitim İl Müdürüne devretmiş, daha sonra Z, İ İline vali olarak atanmış, yerine H, T İli valisi olmuştur. Bu durumda; 1.Z İ İline atanmakla yetki devri ortadan kalkar. 2.Yetki devrinde sorumluluk yetkiyi devralan makama geçer. 3.Yetki devri süreye bağlı değildir. 4.Yetki devri yapılması, kanunda izin verilmesiyle mümkündür.

 

1….2….3…..4…..

X-Belediyelerde yıkım kararı alma yetkisi encümene ait olmasına rağmen, M mülkiyetinde bulunan binanın mail-i inhidam durumda olması nedeniyle, B Belediyesi Başkanı binayla ilgili yıkım kararı almıştır. Bu durumda; 1.İşlem açık ve bariz yetki tecavüzü nedeniyle hukuka aykırıdır. 2.Böyle bir durumda işlem tesisine gerek bulunmadan doğrudan yıkım eylemi yapılabilir. 3.Yıkım kararı, bina yıkılmak üzere olduğundan dolayı iptali için yargı yoluna başvurulamaz. 4.Binanın mail-i inhidam durumu, her bina için ayrı ayrı değerlendirildiğinden, işlem birel öznel bir işlemdir.

 

                                                                                              Başarılar dilerim

                                                                                    Prof. Dr. N. İlker ÇOLAK